top of page
  • Forfatterens bildeDrammen Ryttersportsklubb

Saksliste til årsmøte 2020!

Styret viser til tidligere innkalling til årsmøte og legger her ved sakslisten for årsmøtet 2020


Årsmøtet avholdes den 19. mars kl. 19:00 på Stall Hafskjold, Nøsteveien 120, 3402 Lier.


Til medlemmer i Drammen Ryttersportsklubb


Styret viser til innkalling til årsmøte av 28. februar 2020


Under følger saklisten for årsmøtet:


Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne saklisten

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Ingen innkomne saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent. Styret foreslår at gjeldende medlemskontingent opprettholdes.

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styret:

- leder (ikke på valg)

- nesteleder

- styremedlemmer

- varamedlem

14.2 Kontrollutvalg:

- medlemmer

- varamedlem

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

- leder

- medlemmer

- varamedlem


Valgkomiteens forslag til nytt styre ved valget på årsmøtet:

Leder: Kjersti Ekornrud Ikke på valg

Nestleder: Hanne Tufte Egelandsdal Gjenvalg

Styremedlem: Kaja Ramfjord Gjenvalg

Styremedlem: Halvor Hornkjøl Gjenvalg

Styremedlem: Sjur Eirik Vadseth Ny

Varamedlem: Gøril Rabo Gjenvalg


Vedlagt følger følgende dokumenter:

- Styrets forslag til forretningsorden

- Klubbens årsberetning

- Regnskap i revidert stand

- Regnskapsansvarliges beretning

- Styrets forslag til medlemskontingent

- Styrets forslag til budsjett

- Valgkomiteens innstilling

- Styrets innstilling til ny valgkomité

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan styret kontaktes på drammenrytter@gmail.com.


Med Vennlig hilsen

Styret

Comments


bottom of page